วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563

blogforstudyBlog เพื่อนการศึกษา

เนื้อหาใน blog นี้ เป็นสื่อการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เหมาะสำรับใช้เตรียมตัวสอบ ตลอดจนใช้เสริมพื้นฐานความรู้ให้แม่นยำ เพราะผู้จัดทำเชื่อเหลือเกินว่า ทำบ่อย ๆ ฝึกบ่อย ๆ จะทำให้เกิดเป็นความชำนาญ ทำให้เกิดความคุ้นเคย คุ้นชิน เพื่อเพิ่มศักยภาพของเยาวชนทั้งด้านสติปัญญา ทักษะทางสังคม ร่างกาย และค่านิยมอันดีงาม

สำหรับเนื้อหาต่าง ๆ ใน blog นี้ อาจจะยังไม่ครบทุกระดับชั้น เพราะผู้จัดทำ กำลังเก็บรวบรวม และทำแบบฝึกหัดขึ้นมาใหม่ อาจจะทำให้ล่าช้า ไปบ้าง ยังงัยก็ขออภัย แต่ในทุก ๆ วันจะพยายาม update ข้อสอบและแบบฝึกหัดใหม่ ๆ ให้

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559

***ภาษาไทย ป.2 - แบบทดสอบปลายภาคเรียน (ชุดที่ 1)***

***ภาษาไทย ป.2 - แบบทดสอบปลายภาคเรียน (ชุดที่ 1)***

ภาษาไทย ป.2 - แบบทดสอบปลายภาคเรียนเทอมที่ 2 (เฉลย)

ภาษาไทย ป.2 - แบบทดสอบปลายภาคเรียนเทอมที่ 2 (เฉลย)


ภาษาไทย ป.2 - แบบทดสอบปลายภาคเรียนเทอมที่ 2

ภาษาไทย ป.2 - แบบทดสอบปลายภาคเรียนเทอมที่ 2

ภาษาไทย ป.2 - แบบทดสอบปลายภาคเรียนเทอมที่ 1 (เฉลย)

ภาษาไทย ป.2 - แบบทดสอบปลายภาคเรียนเทอมที่ 1 (เฉลย)

ภาษาไทย ป.2 - แบบทดสอบปลายภาคเรียนเทอมที่ 1

ภาษาไทย ป.2 - แบบทดสอบปลายภาคเรียนเทอมที่ 1

***ภาษาไทย ป.1 - แบบทดสอบปลายภาคเรียน (ชุดที่ 1)***

***ภาษาไทย ป.1 - แบบทดสอบปลายภาคเรียน (ชุดที่ 1)***